הצעה לציבור (הסכם) על מתן שירות

מסמך זה הינו הצעה רשמית (הצעה לציבור) של חברת יאפ יורי בע”ם, מטעם מנהל פרחומנקו יורי (להלן “המבצע”), הפועל על פי תקנון החברה מצד אחד, וכולל את כל התנאים של מתן שירותי מידע, לכל אדם, המבצע שירות העברת נוסעים וכבודה במונית (להלן “המזמין”) מצד אחר.
על פי החוקה הקיימת, במקרה של קבלת תנאי תשלום על שירות, המפורטים מטה, כל ישות פיזית או משפטית המקבלת את תנאי הצעה זו, הופך למזמין והמבצע והמזמין יחד לצדדים להסכם זה.
בהקשר לכל הרשום לעיל, אנא, קרא בזהירות את ההצעה הזו ובמקרה שאינך מסכים אם תנאיה או תקנותיה או כל סעיף בה יחד או לחוד, המבצע מציע להימנע מלקבל את תנאי ההצעה (ההסכם) ומשימוש בשירותי המבצע.

1. מונחים והגדרות
1.1. השירות – הוא מערכת של תוכנת-חומרה, המאפשרת למשתמשים לפרסם בקשות לקבלת שירותי הובלת נוסעים וכבודה עבור מוניות נוסעים, לבצע עיבוד אוטומטי של בקשות המשתמשים והעברתם לשירות מוניות.
1.2. שירותי מידע – שירותים למתן גישה לשירות.
1.3. שירותי שיווק – שירות לקידום השירותים.
1.4. משתמש – אדם המשתמש בשירות.
1.5. בקשה – הצבת על ידי המשתמש, כחלק מהשירות, מידע על הביקוש הפוטנציאלי עבור שירותי הובלת נוסעים וכבודה על ידי מוניות נוסעים.
1.6. תקופת הדיווח – תקופה השווה לחודש אחד.
1.7. חשבון אישי – חלק מהשירות, הנגישה למזמין בהכנסת קוד משתמש וסיסמה המאפשרת למעוניין לקבל שירות לגשת למידע של השירות הניתנת על פי ההסכם זה.
2. נושא החוזה.
2.1. המזמין נותן הוראה והמבצע מתחייב בשמו, אך לטובתו ועל חשבונו של המזמין:
2.1.1 להתקשר בחוזים, לצורך מתן שירותי מידע למזמין, עם אנשים המספקים את המידע, ולוודא שהמזמין קיבל שירותי המידע הנ”ל.
2.1.2 להתקשר בחוזים לצורך מתן על ידי המזמין שירותי שיווק, עם אנשים המספקים שירותי מידע, שכבר התקשרו בהסכמים למתן שירותי מידע בהתאם לסעיף 2.1.1 של ההסכם.
2.1.3 להתקשר בחוזים עם צדדים שלישיים לקבלת תשלומים שאינם במזומן ממקבלי השירות עבור ביצוע בקשות ותשלומים אחרים שאינם במזומן ממקבלי השירות, הקשורים לביצוע בקשות לטובת המזמין.
2.2. המבצע קובע באופן עצמאי את תנאי ההסכם שמוגדרים בסעיפים 2.1.1 – 2.1.3 של ההסכם, תוך פעילות בתום לב, בצורה סבירה והוגנת, שמבוססת על התנאים הרלוונטיים לשוק הקיים.
2.3. המבצע רשאי להתקשר בחוזים, הדומים להסכם הנ”ל, עם אנשים אחרים, הנותנים שירותי הובלת נוסעים וכבודה.
2.4. המבצע מפרסם את המידע על הובלת נוסעים, באמצעות האמצעים האלקטרוניים שלו, ומאפשר גישה למידע על הובלת נוסעים ללקוחות, של הצד הנוכח במשאב האלקטרוני. המזמין, לפי שיקול דעתו, יכול לקבל או לסרב לקבל את המידע של המבצע על הובלת הנוסעים. במקרה והמזמין יקבל את הבקשה, המזמין מתחייב לשלם למבצע סכום כספי הנקוב בהסכמים נוספים ו/או במסמכים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם הנ”ל.
2.5. המידע הניתן על ידי המבצע, על שירותי הסעה במונית, הובלת נוסעים וכבודה, יכול לכלול את דברים הבאים:
2.5.1. נתונים על בקשות – אם יש – על הובלת נוסעים וכבודה במונית.
2.5.2. כתובת נקודת תחילה ונקודת סיום של מסלול הסעת הנוסע וכבודה.
2.5.3. מספר הנוסעים, זמן\שעת ההזמנה, עלות ההזמנה וכו’.
3. החובות של המבצע.
3.1. להתקשר בחוזים, בשמו, אבל לטובתו ועל חשבונו של המזמין, לפי סעיפים 2.1.1 – 2.1.3 של ההסכם.
3.2. לסייע למזמין בהשגת שירותי מידע.
3.3. בשמו ועל חשבונו של המזמין לבצע חישובים עם ספקי שירותי המידע, עבור שירותי המידע.
3.4. להבטיח את העברת הכספים המגיעים למזמין, שקיבל המבצע עבור הסכמים לפי סעיפים 2.1.2 -2.1.3 של ההסכם לא יאוחר מ-5 (חמשה) ימים ממועד קבלתם על ידי המבצע.
3.5. לפי הסדר ובתנאים הקבועים בסעיף 5 להסכם, למסור למזמין דיווח על ביצוע עבודות.
3.6. לצורך קבלת שירותי מידע על ידי המזמין ניתן לספק למזמין שם משתמש וסיסמה לכניסה לאתר באינטרנט, לאינטראקציה עם ספק של שירותי מידע, ולצורך קבלת שירותי מידע.
3.7. לספק למזמין את היכולות הטכניות המתאימות כדי לגשת למשאב האלקטרוני באמצעות מכשיר אלקטרוני (פלפון נייד, טאבלת) לקבלת מידע, וגם לאפשר להירשם בחשבון האישי במשאב האלקטרוני.
3.8. להבטיח עמידה ברמה המתאימה של שירותי הסעות במונית על ידי המזמין.
4. החובות של המזמין.
4.1. ללא דיחוי לקבל מהמבצע כל המגיע לפי ההסכמים, בהתאם לסעיפים 2.1.3 – 2.1.2. של ההסכם.
4.2. לשלם גמול על ביצוע ההוראה שנקבע בהסכם זה באופן ובתנאים הקבועים בסעיף 6.
4.3. להבטיח החזר הוצאות של המבצע בזמן באופן ובתנאים הקבועים בסעיף 6 להסכם.
4.4. לספק למשתמשים שירותים להובלה של נוסעים ומטען, בהתאם לתנאי השירות, שנקבעו בהסכם למתן שירותי מידע, המוסכמים בסעיף 2.1.1 להסכם.
4.5. לפי בקשת המבצע לספק לו תוך (2) יומיים כל מידע על המזמין כעל המוביל, הנדרשת על ידי ספק שירותי המידע.
4.6. המזמין אחראי על מעשיו (חוסר מעשיו), שנעשו לצורך ביצוע ההסכם הנ”ל.
4.7. לשלם בזמן קנסות מנהליים בגין עבירות תנועה ועבירות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה.
4.8. לשלם מיסים ותשלומי חובה אחרים, בקשר עם ביצוע משימות לפי ההסכם, מכספיו, בזמן ובאופן מלא.
4.9. להבטיח את ביצוע ותחזוקה במצב טכני טוב ותקין של ציוד ואמצעים טכניים מיוחדים אחרים, המסופקים על ידי המבצע.
4.10. לבצע בדיקה יסודית של הרכב ובדיקות מצב בריאותי של הנהג.
4.11 למלא את כל הבקשות המקובלות ולהבטיח הספקת המכונית בזמן למקום שצוין עבור התחבורה.
4.12. להשתמש בשירותים של המבצע.
4.13. לציית לכללים להעברת נוסעים וכבודה בכביש בהתאם לחוק ישראלי.
4.14. לסדר את כל האישורים הדרושים, המוגדרים על פי חוקי מדינת ישראל במתן שירותי תחבורה הובלת נוסעים וכבודה.
4.15. במועד לשלם עבור שירותי התקשורת כדי להבטיח את הפעולה הרצופה של יישומי תוכנה של המבצע.
4.16. לא להעביר לצדדים שלישיים את הזכות ואפשרות גישה למידע, המסופקת על ידי המבצע.
4.17. בזמן ובמלואו לשלם עבור שירותי מידע המסופקים על ידי המבצע, כפי שצוין בהסכמים נוספים, ו/או מסמכים נוספים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם הנ”ל.
4.18. לספק למבצע את המידע הנדרש, הקשור לביצוע תנאים של ההסכם הנ”ל.
4.19. במקרה של סירוב, ללא סיבה מספקת, לבצע את הבקשה שהתקבלה, להודיע למבצע על כך בזמן.
4.20. לספק לשימוש חופשי את כל הנתונים האישיים הנדרשים למבצע, לרבות על מנת לספק את הנתונים המפורטים על ידי המבצע לצדדים שלישיים, מבלי להודיע על כך למזמין.
4.21. המזמין יישא באחריותו האישי בהתאם לחוקי מדינת ישראל עבור הפרת תנאי ההסכם הנ”ל.
4.22. לשמור על סודיות, לא חשוף מידע, שהוא סוד מסחרי של המבצע.
4.23. לשמור על יחס מכובד בתקשורת עם המבצע.
5. דו”ח של המבצע.
5.1. לא יאוחר מהיום (10) העשירי בחודש שלאחר חודש הדיווח, המבצע יספק למזמין דו”ח על ביצוע ההזמנה על בסיס ההסכם בצורת הטופס שבתוספת 1 להסכם.
5.2. דוח חתום על ידי אדם מורשה של המבצע והועבר למזמין באמצעות דואר אלקטרוני, אשר ייחשב כמבוצע על ידי הצדדים בכתב והוא המסמך הראשון שיש לו כוח משפטי, אם ייקבע כי מסמכים אלה מגיעים מהצדדים לפי ההסכם ומיועדים לצד בהסכם, ונשלחו עם/לפי פרטי הצדדים המפורטים בהסכם.
כתובות של דואר אלקטרוני להעברת הדוחות החתומים.
לצד המבצע: yapartner.yango@gmail.com
לצד המזמין:
5.3. תאריך קבלת הדו”ח, הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני, נחשב יום עבודה, שבא אחרי יום העברת הדו”ח.
5.4. הצדדים מסכימים, שאישור הדו”ח על ידי המזמין יכול להתבצע דרך חתימתו ושליחתו באמצעות דואר אלקטרוני למבצע.
5.5. פרטים על בקשות הלקוח למזמין שהתקבלו זמינים ביישום “טקסימטר”.
5.6. אם יש התנגדות לדו”ח, המזמין מתחייב להודיע על כך למבצע תוך (3) שלושה ימי עבודה מיום קבלת הדו”ח.
5.7. בו זמנית עם תאריך יצור הדו”ח, המבצע מכין ושולח באתו אופן כמו הדו”ח, אקט חד-צדדי, על ביצוע ההוראה (להלן: “אקט”). יחד עם האקט המבצע שולח למזמין חשבונית מתאימה.
5.8. נקבע בין הצדדים, כי אם בתוך 13 (שלוש עשרה) ימים מיום קבלת הדו”ח והאקט של המבצע על ידי המזמין, ולא קיבל המבצע מהמזמין התנגדותו בכתב, הדו”ח והאקט נחשבים כמאושרים על ידי המזמין, וההוראה – כהושלמה על ידי המבצע במלואה ומתקבלת על ידי המזמין.
6. השכר והפיצוי של הוצאות של המבצע.
6.1. עבור יישום הוראות שנקבעו בסעיף 2.1. של ההסכם, מתחייב המזמין לשלם למבצע גמול בסך של 400 ₪ בחודש בתוספת מע”מ כחוק.
6.2. התמורה שנקבע בסעיף 6 של ההסכם כוללת, בין היתר, החזר של כל ההוצאות של המבצע, שהצטברו בתהליך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
6.3. גמול והוצאות של המבצע נמנעות מסכום התשלום לטובת המזמין.
6.4. מבצע יכול לשנות את סכום התגמול על פי שיקול דעתו על ידי לידע את המזמין עם הודעה בשירות.
6.5. המבצע רשאי לפטור את המזמין מעמלות או לתת הנחה על סכום המפורט בסעיף 6.1.
7. אחריות הצדדים ויישוב סכסוכים.
7.1. במקרה של אי ביצוע או ביצוע לא נעות על ידי אחד מהצדדים של איזשהו מהחובות המוטלות על פי ההסכם, הצד יהיה אחראית על כך, בהתאם לחוק ישראלי.
7.2. כל המחלוקות וחילוקי דעות, ביכולות לנבוע מההסכם או בקשר אליו יפוטרו במשא ומתן. אם הצדדים לא יגיעו להסכם, כל החומרים חייבים להיות מעוברים לבית המשפט המתאים לפי מקום המצאתו של המבצע.
7.3 המזמין אחראי על רישום בכל רשויות מס ותשלום מיסים כחוק בגין הכספים שמקבל מהמבצע .
7.4 במידה והמזמין מפסיק להיות עוסק לענייני מס עליו להודיע על כך למבצע
7.5 המבצע לא לוקח אחריות על דיווח לרשויות מס בגין המזמין
8. הנסיבות של כח עליון.
8.1. אף צד אחד לא יישא באחריות בגין אי קיום מלא או חלקי של אחד מהתחייבויותיו, אם אי קיום יהיה נובע מהנסיבות, כ: שריפה, מבול, רעידת אדמה, כל אסונות טבע אחרים, כמלחמות, פעולות צבעיות שונות, הסגרים, איסור יבוא ו/או יצאו, שינוי החקיקה הנוכחית, ואילוצים אחרים בעלי אופי כלכלי ופוליטי.
8.2. הצד שלא ניתן לה לקיים את התחייבויות, חייב להודיע לצד האחר לא יאוחר משלושה (3) ימי עבודה בדרך שנקבעה בסעיף 11.3 של ההסכם, בדבר קיומם, משך הזמן של התרחשותם וסיומם של הנסיבות האמורות לעיל.
8.3. לא מתן הודעה מוקדמת או מתן הודעה מאוחרת, שוללת מהצד שהיה חייב לתת את ההודעה זכות להתייחס לנסיבות הנ”ל כעילה לפטור מאחריות בגין אי קיום התחייבויות.
9. שינוי תנאי סיום ההסכם.
9.1. הצעה ציבורית הינה מסמך רשמי ומפורסמת באתר. למבצע יש זכות לשנות את תנאי ההסכם ותוספות להסכם בלי הסכמה מראש עם המזמין, תוך הבטחת פרסום תנאים מתוקנים באתר, לפחות יום לפני כניסתם לתוקף.
9.2. ההסכם הנ”ל עלול להסתיים:
9.3.1. בהסכמה הדדית של הצדדים בכל עת.
9.3.2. על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה בכתב חובה של הצד האחר, לפחות (30) שלושים יום לפני מועד סיום ההסכם.
9.3. התחייבויות של הצדדים על פי ההסכם, אשר מטבעם חייבים להמשיך לפעול (כולל נסיבות לגבי התנהלות של הסדר הדדי) השארים בתוקף לאחר תום ההסכם.
10. תקופת ההסכם.
10.1. ההסכם יכנס בתוקף מעת חתימתו ותקף שנה (1).
10.2. אם אף אחד מהצדדים לא יודיע לצד השני על רצונו להפסיק את שיתוף הפעולה לא פחות משלושים (30) ימים לפני תום תקופת ההסכם, תתחדש תקופת ההסכם לתקופה נוספת של שנה הבאה.
מספר החידושים כאמור אינו מוגבל.
11. תנאים אחרים.
11.1. ההסכם וביצועו כפוף לחוקי מדינת ישראל.
11.2. ההסכם נערך והנחתם על ידי הצדדים בשני עותקים בעלי כוח משפטי שווה העתק אחד לכל צד, או נחשב כחתום ממועד התקנת ותחילת השימוש בחבילת תוכנה בשם השירית.
11.3. כל ההודעה החוזית נשלחת על ידי הצד המודיע אל הכתובת של הצד הנמען באמצעות דוא”ל. העותקים של המסמכים הנשלחים בדוא”ל נחשבים על ידי הצדדים כמסמכים נכונים שיש להם כח משפטי, המסמכים הינם בכתב, רגילים, אם נקבע כי המסמכים כאלה יוצאים מהצד לפי ההסכם, המיועדים לצד לפי ההסכם ונשלחו מהכתובת או לכתובת הרשום בהסכם זה. כתובות של דוא”ל שמשתמשים לקבלת/שליחת הודעות הצדדים:
לצד המבצע: yapartner.yango@gmail.com
לצד המזמין:
11.3.1. דרך נוספת להודיע היא למקם מסמכים בחשבון הפרטי של המזמין. בקשות, הודעות, דוחות ועותקים של מסמכים, שנשלחו על ידי הצדדים זה לזה באמצעות חשבון הפרטי, שאליו נכנס המזמין לביצוע פעילות לפי ההסכם הנ”ל, גם נחשבים על ידי הצדדים, כתקינים לכל דבר ועניין ובעלי כח משפטי, ערוכים בכתב.
11.4. המידע הכלול בהסכם והעובדה של כריתת ההסכם הינם חסויים.
12. נספח.
מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייב כיתר תנאיו:
12.1. טופס דו”ח על ביצוע הוראה (נספח מס’ 1 להסכם).

כתוב לנו
24/7 אנחנו אונליין